پایه تولید

اولین تولید پایه های ما در سال 2002 تاسیس شد، محوطه کارخانه از 8000 m2 و منطقه ساخته شده - 4500 M2، 1500 عملکرد مبدل های حرارتی مختلف و مبدل های حرارتی صفحه در 8،000 سال بود.


پایه تولید دوم در ژوئن 2011 راه اندازی شد، محوطه کارخانه 19،876 M2 است، و منطقه ساخته شده - بیش از 25،000 M2، عملکرد 3000 مبدل های حرارتی مختلف و مبدل های حرارتی صفحه 20000 در سال بود. مجموع سرمایه گذاری ها به 15000000 دلار آمریکا بوده است.