cơ sở sản xuất

cơ sở sản xuất đầu tiên của chúng tôi được thành lập vào năm 2002, diện tích cây trồng của 8000 m2 và diện tích xây dựng - 4500 m2, là 1500 hiệu suất trao đổi nhiệt khác nhau và các tấm trao đổi nhiệt trong 8000 năm.


Các cơ sở sản xuất thứ hai đã được đưa ra trong tháng 6 năm 2011, diện tích nhà máy là 19.876 m2, diện tích xây dựng lên - hơn 25.000 m2, hiệu suất là 3.000 bộ trao đổi nhiệt khác nhau và các tấm trao đổi nhiệt 20.000 mỗi năm. Tổng số vốn đầu tư lên tới 15000000 USD.